Mielipidekirjoitus HS:ssa: Helsingin globaalin vastuun strategia

Julkaistu 5.9.

Helsingin toiminnalla on vaikutusta ei vain meidän helsinkiläisten arkeen, vaan kaikkialla maailmassa. Siksi on surkeaa, että kolme vuotta valmisteltu Helsingin globaalin vastuun strategialuonnos on laimea ja sisältää vain vähän konkreettisia uusia avauksia.

Helsingin kokoinen suuri ostaja voi vaikuttaa parhaiten rajojensa ulkopuolella ympäristön tilaan ja ihmisoikeuksiin suosimalla hankinnoissaan eettistä ja ekologista tuotantoa. Strategialuonnoksessa luvataan kuitenkin vain ”huomioida kestävä kehitys hankinnoissa” ja ”pyrkiä lisäämään reilun kaupungin tuotteiden käyttöä”. Missä on päätös hakea Reilun kaupan kaupungin arvonimeä sekä luomun ja energiatehokkaiden hankintojen suosiminen?

Helsingin tulee myös julistautua veroparatiisivapaaksi kaupungiksi. Yhteistyökumppaneilta pitää vaatia, ettei niillä ole sidoksia veroparatiiseissa toimiviin yrityksiin. On hyvä, että valtuustoryhmät velvoittavat selvittämään keinoja toteuttaa tämä (HS 2.9.2012) ja se pitää näkyä myös strategiassa. Kansainvälisesti veronkierto on todella merkittävä ongelma, erityisesti kehitysmaille. Köyhistä maista valuu pois rahaa noin yhdeksän kertaa enemmän kuin niitä tuetaan kehitysyhteistyömäärärahoilla, koska pääasiallisesti monikansalliset yritykset väärinkäyttävät veroparatiiseja ja siirtohinnoittelujärjestelmää.

Globaalin vastuun strategiaan pitäisi lisäksi kirjata, että kaupunki ei sijoitus- ja rahoitustoimintansa kautta tee yhteistyötä sellaisten pankkien kanssa, joiden toiminta uhkaa finanssijärjestelmän vakautta.

Strategialuonnos leimaa kehitysyhteistyön vain valtion kysymykseksi, vaikka Helsinki voisi vaikuttaa köyhyyden poistamiseen esimerkiksi pohjoisen ja etelän kuntien kehitysyhteistyöohjelmalla. Kaupungilla on myös mahdollisuus edistää tietoutta kehitysmaiden oloista ja lisätä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Nähdäänkö esimerkiksi ystävyyskaupungit vanhanaikaisiksi?

Kulttuurien välistä vuorovaikutusta tulee lisätä erityisesti kotikaupungissa. Toivottavasti strategian aie ”edistää monimuotoisuuden heijastumista henkilöstön rakenteessa” tarkoittaa muun muassa maahanmuuttajien palkkaamista. Muuten paperi ei käsittele tarpeeksi todellisia maahanmuuttajien ongelmia, kuten turvapaikanhakijoilla olevien traumojen käsittelyä ja nopeutettua kieliopetukseen pääsyä.

Myös ilmastopuolella strategialuonnos tarvitsee tiukempaa otetta. Helsinki hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä! ”Ruoan laadun ja paremman maun puolesta” pyritään toimimaan, vaikka ilmastosyistä pitäisi kasvisruoan määrää lisätä huomattavasti Palmian tarjonnassa. Helsingin tulee myös sitoutua huomioimaan uusiutuvan energian tuotannon sivuvaikutukset.

Globaalin vastuun strategia hehkuu innottomuutta. Helsinki voisi kuitenkin olla eturivissä levittämässä tietoutta ja parhaita käytänteitä kaupunkien globaaleista vaikutuksista. Strategiaan on siis lisättävä paljon konkreettisia toimenpiteitä ja kutsuttava muut kaupungit ja kansalaisyhteiskunta kokoon viemään asiaa kansainvälisesti eteenpäin.

Yksi vastaus artikkeliin “Mielipidekirjoitus HS:ssa: Helsingin globaalin vastuun strategia”

 1. Laura Nordström sanoo:

  Onneksi maanantaina kaupunginhallituksessa päästiin monista kohdista yksimielisyyteen (muun muassa Reilun kaupungin arvonimen hakemisesta ja kieliopetuksen nopeutuksesta)! Nyt tarvitaan vielä valtuuston päätös
  http://helsinginvihreat.fi/blog/helsinki-matkalla-reilun-kaupan-kaupungi…

  Tässä kaupunginhallituksen pöytäkirja:
  V Globaalin vastuun strategia (pdf) (html)
  Päätös
  Päätös
  Äänestysten jälkeen kahden jäsen Rissasen, yhden jäsen Pajamäen, yhden jäsen Ojalan ja kolmen jäsen Sumuvuoren vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.
  Käsittely
  Vastaehdotus 1
  Rissanen Laura + Ojala Outi
  Lisätään johdantoluvun loppuun kappale:
  ”Kuntalain 1. pykälän mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Globaalit vuorovaikutussuhteet vaikuttavat nykyään merkittävästi ja kasvavasti kuntien toimintaan kaikilla toimialoilla ja myös kuntalaisten arkeen. Toisaalta kuntien omalla toiminnalla on vaikutuksia kaikkialla maailmassa. Kuntien onnistuminen kuntalain asettamissa tavoitteissa edellyttää siten etenevässä määrin kuntien oman toiminnan globaalin toimintaympäristön ymmärtämistä sekä kuntien aktiivista pyrkimystä omalta osaltaan vaikuttamaan globaaliin kehitykseen. tilanne on maailmanlaajuisesti paikallishallinnolle vielä uusi ja haastava.
  Helsinki pyrkii olemaan kansainvälisesti aloitteellinen, kehittyvä ja osaava toimija globaalin vastuun kantamisessa paikallisesti.”
  − Äänestys
  JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
  EI-ehdotus: Vastaehd./ Laura Rissanen/
  JAA: 0, EI: 14, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
  JAA:
  EI: Asko-Seljavaara Sirpa, Bryggare Arto, Hakola Juha, Halla-aho Jussi, Helistö Kimmo, Holopainen Mari, Ojala Outi, Oker-Blom Jan D, Pajamäki Osku, Rauhamäki Tatu, Rautava Risto, Rissanen Laura, Sumuvuori Johanna, Tuominen Hannu
  Poissa: Kantola Tarja
  − Vastaehdotus 1 hyväksyttiin äänin 14−0, 1 poissa.

  Vastaehdotus 2
  Rissanen Laura + Ojala Outi
  Lisätään luvun ”Taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta” toisen kappaleen loppuun lause:
  ”Harmaan talouden toimintaohjelman toteutuksesta raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle.”
  − Vastaehdotus 2 hyväksyttiin yksimielisesti.

  Vastaehdotus 3
  Pajamäki Osku + Ojala Outi
  MUUTOSESITYS 1:
  Poistetaan luvusta ”sosiaaliset hankinnat” viimeinen, veroparatiiseja koskeva kappale ja korvataan se kappaleella:
  ”Kaupunki pitää tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.
  Kaupunginhallitukselle valmistellaan helmikuun 2013 loppuun mennessä mm. muiden EU-maiden kokemuksia ja aiempia selvityksiä hyödyntäen selvitys kuntien ja muiden pakallishallinnon toimijoiden nykyisten oikeusnormien
  mukaisista mahdollisuuksista välttää yhteistyötä tällaisten yritysten kanssa, sekä keinoista hankkia tietoa yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten ja maakohtaisten raporttien avulla.
  MUUTOSESITYS 2:
  Lisätään luvun ”Taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta” loppuun kappale:
  ”Sosiaalisen kestävyyden, kaupunkilaisten omaehtoisen elämän ja talouden vakauden edistämiseksi kaupunki selvittää miten se voi tukea aikapankkien toimintaa.”
  MUUTOSESITYS 3
  Lisätään loppuun luku ”Strategian täytäntöönpanoa ja seuranta” ja siihen teksti:
  Globaalin vastuun strategian tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle vähintään kahden vuoden välein.
  − Vastaehdotus 3 hyväksyttiin yksimielisesti.

  Vastaehdotus 4
  Ojala Outi + Sumuvuori Johanna
  Poistetaan luvusta ”sosiaaliset hankinnat” kappale: ”Kaupunki edistää hankinnoillaan eettisesti tuotettujen tuotteiden käyttöä. Lisätään eettisesti tuotettujen tuotteiden valikoimaa. Kaupunki pyrkii lisäämään reilun kaupan tuotteiden käyttöä.”
  Tilalle laitetaan lisäys: ”Helsinki siirtyy käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvi ja teetä ja pyrkii aktiivisesti lisäämään muiden reilun kaupan tuotteiden käyttöä. Kaupunki hakee Reilun kaupan kaupungin -arvonimeä.”
  − Äänestys
  JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
  EI-ehdotus: Vastaehd./ Outi Ojala
  JAA: 1, EI: 12, Tyhjiä: 1, Poissa: 1
  JAA: Halla-aho Jussi
  EI: Asko-Seljavaara Sirpa, Bryggare Arto, Hakola Juha, Helistö Kimmo, Holopainen Mari, Ojala Outi, Pajamäki Osku, Rauhamäki Tatu, Rautava Risto, Rissanen Laura, Sumuvuori Johanna, Tuominen Hannu
  Tyhjiä: Oker-Blom Jan D
  Poissa: Kantola Tarja
  − Vastaehdotus 4 hyväksyttiin äänin 12−1, 1 tyhjä, 1poissa.

  Vastaehdotus 5
  Sumuvuori Johanna + Rissanen Laura
  Yhdistetään kappaleet ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu yhdeksi kappaleeksi ”Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu”
  Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun: ”Pitkän aikavälin tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen tätäkin suurempi leikkaaminen Suomen ja EU:n linjausten mukaisesti.”
  Muutetaan kappale ”Helsinki on eturivin toimija ympäristönsuojelussa.” muotoon: ”Helsinki on eturivin toimija ympäristönsuojelussa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Kaupungin ympäristöpoliittiset tavoitteet pidetään jatkuvalla päivittämisellä ajan tasalla. Kaupunginvaltuusto käsittelee ympäristöraportin vuosittain.”
  − Vastaehdotus 5 hyväksyttiin yksimielisesti.

  Vastaehdotus 6
  Sumuvuori Johanna + Rissanen Laura
  Lisätään kappaleen ”Ruokakulttuurin kehittämisessä…” loppuun lause:
  ”Siksi erityisesti kasvisruuan määrään ja laatuun panostetaan Palmian Catering-tarjonnassa.”
  Äänestys
  JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
  EI-ehdotus: Vastaehd./ Johanna Sumuvuori/
  JAA: 7, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
  JAA: Asko-Seljavaara Sirpa, Bryggare Arto, Hakola Juha, Halla-aho Jussi, Oker-Blom Jan D, Rauhamäki Tatu, Rautava Risto
  EI: Helistö Kimmo, Holopainen Mari, Ojala Outi, Pajamäki Osku, Rissanen Laura, Sumuvuori Johanna, Tuominen Hannu
  Poissa: Kantola Tarja
  − Tältä osin hyväksyttiin äänin 7−7, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, esittelijän ehdotus.

  Vastaehdotus 7
  Sumuvuori Johanna + Rissanen Laura
  Lisätään luvun ”Maahanmuutto ja monimuotoisuus” kolmanneksi kappaleeksi: ”Pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja muille maahanmuuttajille mahdollistetaan pääsy kieliopetukseen vähintään kolmen kuukauden sisällä Helsinkiin saapumisesta sekä kieliopetuksen jatkuvuuteen.”
  Ja lisätään kappaleen ”Maahanmuuttajien kiinnittymistä…” loppuun lauseet: ”Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden neuvontaan ja aseman parantamiseen työmarkkinoilla. Varmistetaan vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten nopea pääsy arviointi- ja kuntoutuspalveluiden piiriin.”
  Äänestys
  JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
  EI-ehdotus: Vastaehd./ Johanna Sumuvuori/
  JAA: 1, EI: 13, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
  JAA: Halla-aho Jussi
  EI: Asko-Seljavaara Sirpa, Bryggare Arto, Hakola Juha, Helistö Kimmo, Holopainen Mari, Ojala Outi, Oker-Blom Jan D, Pajamäki Osku, Rauhamäki Tatu, Rautava Risto, Rissanen Laura, Sumuvuori Johanna, Tuominen Hannu
  Poissa: Kantola Tarja
  − Vastaehdotus 1 hyväksyttiin äänin 13−1, 1 poissa.

  Vastaehdotus 8
  Sumuvuori Johanna + Rissanen Laura
  Lisätään luvun ”Kansainvälinen yhteistyö” loppuun kappale:
  ”Helsinki vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä syrjinnän vähentämiseksi ja hakee UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities Against Racism -verkoston jäsenyyttä.”
  − Äänestys
  JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
  EI-ehdotus: Vastaehd./ Johanna Sumuvuori/
  JAA: 1, EI: 13, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
  JAA: Halla-aho Jussi
  EI: Asko-Seljavaara Sirpa, Bryggare Arto, Hakola Juha, Helistö Kimmo, Holopainen Mari, Ojala Outi, Oker-Blom Jan D, Pajamäki Osku, Rauhamäki Tatu, Rautava Risto, Rissanen Laura, Sumuvuori Johanna, Tuominen Hannu
  Poissa: Kantola Tarja
  − Vastaehdotus 1 hyväksyttiin äänin 13−1, 1 poissa.

  Vastaehdotus 9
  Halla-aho Jussi
  Liitteen 1 sivu 5:
  Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava lause:
  ”Kaupunki vie kaikki harmaan talouden esiintymistä koskevat epäilyt poliisin tutkittavaksi.”
  − Koska vastaehdotusta ei kannatettu, se raukesi.

  Vastaehdotus 10
  Halla-aho Jussi
  Liitteen 1 sivu 5:
  Muutetaan ”Maahanmuutto ja monimuotoisuus” -osion ensimmäinen kappale (”Maahanmuutto Helsinkiin […] kehittämisessä tunnustetaan.”) seuraavasti:
  ”Maahanmuuttajien onnistuneen integroinnin merkitys kaupungin elinvoimaisuudelle ja kansainväliselle kilpailukyvylle tiedostetaan.”
  Perustelut: Kaupungin johto on useissa yhteyksissä tuonut esille, että maahanmuuttajien syrjäytyminen, segregaatio ja ghettoutuminen, usein toisessa polvessa, on Helsingin suurimpia lähivuosien ja -vuosikymmenien taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Tätä taustaa vasten väite, jonka mukaan maahanmuutolla sinänsä olisi myönteinen merkitys Helsingin elinvoimaisuudelle tai kansainväliselle kilpailukyvylle, ei vastaa todellisuutta.
  − Koska vastaehdotusta ei kannatettu, se raukesi.

  Vastaehdotus 11
  Halla-aho Jussi
  Liitteen 1 sivu 6:
  Muotoillaan sivun ensimmäinen kappale seuraavasti: ”Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin yhteiskuntaan tuetaan tarjoamalla tarpeen mukaista suomen ja ruotsin kielen opetusta sekä tietoa työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen hakemisesta.”
  Perustelut: Työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen tulee olla kaikkien haettavissa yhtäläisin ehdoin ilman, että ketään suositaan tai syrjitään taustansa perusteella. Sen sijaan tulee kiinnittää huomiota siihen, että tieto tällaisista paikoista saavuttaa myös maahanmuuttajat.
  − Koska vastaehdotusta ei kannatettu, se raukesi.

Vastaa käyttäjälle Laura Nordström Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *