Sotelautakunta päätti yleiset linjansa

Tänään sotelautakunnan kauden kenties tärkeimmässä kokouksessa päätettiin loppuvaltuustokauden mittaisesta strategiasta sosiaali- ja terveyspalveluissa (tässä, mitä kirjoitin kokouksesta etukäteen ja strategialuonnoksesta sekä omista näkemyksistäni siihen) ja ensi vuoden budjetista. Uudistunutta palvelukulttuuria kuvaavat lauseet: ”Tulit juuri oikeaan paikkaan. Miten voin auttaa?”

Vihreät lisäsivät luonnokseen mm. nuorten syrjäytymiseen puuttumista, maahanmuuttajien huomioimista, matalan kynnyksen palveluja ja lapsiperheiden tukemista (mm. perhe- ja neuvolatyön yhteistyön vahvistaminen).  Tänään tein vielä valtuustostrategian mukaiset lisäykset siitä, että erityistä tukea tarvitsevissa perheissä tulisi tehdä kotikäynti jo odotusaikana ja että toisaalta varmistetaan toimeentulotuen päätösten tasalaatuisuus, oikeudenmukaisuus ja takaisinperinnän toteutuminen.  Kolmas esitykseni siitä, että nuoren ei tarvitsisi heti muuttaa lastensuojelulaitoksesta pois, kun hän täyttää 18 vuotta. Palvelusetelit keskusteluttivat eniten: kompromissina kirjattiin ylös, että varmistetaan tasa-arvoiset palvelut käyttäen harkitusti palveluseteleitä (vs. että palveluseteliä halutaan suin päin laajentaa).

Strategiaan ja budjettiin liittyy osaltani suuri huoli siitä, että kun laitospaikkoja vähennetään (mikä on tässä taloudellisessa tilanteessa melko pakko), niin siirretäänhän avohoidon puolella tarpeeksi resursseja, joten palvelun taso ei heikkene. Huolettaa myös lasten tukemiseen tarkoitettujen ”lasu-rahojen” siirtyminen budjettiin- Heikentääkö se palvelua? Läpi meni muutosesitykseni siitä, että emme esitä järjestöavustuksista leikkaamista ). Kävimme keskustelu sosiaalipuolen sitovista mittareista ja vaikutti siltä, että sosiaalilautakunnan vanhat linjaukset eivät tässä vaiheessa olla ajankohtaisia,.

Yhteisesti taloustilanne on erittäin tiukka, joten raamissa pysyminen ei oikein tunnu onnistumaan. Turvataksemme kaupunkilaisia parhaan hoidon kannustimme kaupunginhallitusta laittamaan soten lisää rahaa.

Kolmas iso asia oli lastensuojelun tulevaisuus, johon palaamme ensi kokouksessa (nostin esille mm tässä asiassa  kysymyksen Etapin kohtalosta).

Yhteinen lausumamme budjetin kasvattamisesta:

Lisäys päätösehdotukseen

Hyväksyessään vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015 – 2016 taloussuunnitelman, lautakunta haluaa tuoda kaupunginhallituksen tietoisuuteen vakavan huolensa sosiaali- ja terveystoimen v.2014 budjettiesityksen tasosta ja sen riittävyydestä kaupunkilaisten palvelutarpeisiin ja niiden monipuolisiin ja laadukkaisiin toteutuksiin.

Kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan valmisteltu talousarvioehdotus v.2014 on raamiltaan erittäin tiukka. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tosiasiallinen kasvuprosentti on vain 1,9 prosenttia. Budjetin toteuttamisen haastavuutta lisää kaupunginhallituksen asettaman yhden prosentin tuottavuustavoitteen vaatimus. Kokonaisuudessaan tämä merkitsee kaupungin kokonaismenoille päätetyn 2,6 % kasvun alitusta.

Vuoden alusta yhdistyneen viraston ensimmäisen yhteisen budjetin tasoksi ja reunaehdoiksi talousarvio 2014 on tosi niukka. Yhdistymisen seurauksena toivottuja rakenteellisia uudistuksia ja toiminnan tehostamis- tai säästötavoitteita voi olla vaikeata saavuttaa ensimmäisenä eikä vielä seuraavanakaan vuotena. Isolle muutosorganisaatiolle pitäisi antaa muutos- ja sopeutumisaikaa ainakin pari alkuvuotta ja kokonaisuutenaan yksi valtuustokausi. Lautakunta pelkää, että näin tiukalla aikataululla tapahtuva toimintojen sopeutus voi johtaa epätoivottaviin seurauksiin.

Lautakunnan suurina lisärahoitusta vaativina huolenaiheina ovat ensinnäkin virastojen yhdistyessä tapahtuneet henkilöstövaikutukset. Tarvitaan henkilöstön työn- ja tehtäväkuvien uudelleen arviointia ja palkkaharmonisoinnin toteutus. Sen tekeminen ilman lisärahoitusta on vaikeata, ellei lähes mahdotonta. Uuden viraston toiminnan ja henkilöstön kannalta näiden asioiden toteuttaminen olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeätä. Se on kaupungin isoimman viraston henkilökunnan näkökulmasta suuri motivaatiokysymys.

So-te alueella tapahtuu v. 2014 aikana useita lakisääteisiä uudistuksia, jotka edellyttävät henkilöstöresursointia ja vaikuttavat siten myös talouteen. Tämän vuoden aikana voimaan tulevat vanhuspalvelulain vaikutukset näkyvät tosiasiallisesti vasta v. 2014. Nyt nämä vaikutukset on suunniteltu otettaviksi nykyisistä resursseista. Mahdollisten lisätarpeiden huomioon ottaminen v.2014 budjetista voivat kaventaa palvelukykyä muissa toiminnoissa.

Neuvolatoimintaa koskevan asetuksen voimaantulo henkilöstömitoituksineen sekä aiempien mm. Lasu- hankkeen henkilöstön siirtäminen budjettiraamin sisään niukentavat henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamisia.

Toimeentulotukien käsittelyaikojen ja muutostenhakumenettelyjen valmisteluaikojen pitkät ajat kielivät ammattitaitoisen henkilöstön puutteesta. Kaupunginhallituksen henkilöstöresursseja koskevan linjauksen mukaan, missä uuden työvoiman palkkaamisesta tulisi pidättäytyä, näiden asioiden korjaaminen on erittäin vaikeata.

Viraston strategiassa painottuvat toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijaterveydenhuollon parantamistarpeet ja päihde – ja psykiatrian palvelujen saatavuustarpeet vaativat myös kohdennettuja voimavaroja, kuten myös kaupunkistrategiassa painottuvat positiivinen diskriminaatio ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen.

Lisäksi lautakunta kantaa huolta siitä, ettei Lähityö-hankkeen alla toimiva etsivä sosiaalityö jatku, mikäli hanke talousarvioesityksen mukaisesti lopetetaan ilman jatkosuunnitelmia.

Näiden muutamien keskeisten isojen huolenaiheiden perusteella lautakunta toivoo, että kaupunginhallitus lopullista v.2014 budjettia valmistellessaan voisi nostaa viraston budjettitasoa lähemmäksi todellista menototeumaa.

Samalla lautakunta toivoo, että seuraavien vuosien budjettivalmisteluissa raamin pohjana voisi olla edellisen vuoden todellinen toteuma.

Muut kirjoitukseni liittyen sosiaali- ja terveyslautakuntaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *