Lautakunta käsittelee palveluseteleitä ja muunsukupuolisten palveluja

Pitkästä aikaa taas soteasiaa teille! Listalla on:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamista koskevasta valtuustoaloitteesta

Alviina teki aloitteen, koska HUS:n sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan (ns. transpoliklinikan) linjauksen mukaan muunsuku- puolisuusdiagnoosilla F64.8 ei ole enää mahdollista tulla lähetetyksi potilaan tarvitsemaan terveydenhoitoon.

Käytännössä asia on selvityksen alla: ”Transsukupuolisten hoitoa Suomessa ohjaa laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. Näissä ei määritellä muun sukupuolisten hoitoa. HUS ja Tampereen yliopistollinen sairaala ovat pyytäneet STM:n Palveluvalikoimaneuvostolta (Palko) hoito-linjausta viime vuosina kasvaneeseen muunsukupuolisten palvelukysyntään. Asia on nyt Palkossa selvitettävänä ja HUS odottaa Palkon selvitystä valtakunnallisiksi linjauksiksi. HUS kannattaa myös translain uudistamista, koska siinä ei tällä hetkellä määritellä muunsukupuolisten hoitoa. HUS aikoo jatkossa tehdä vaikuttavuusseurantatutkimusta siitä, miten potilaat hoidosta hyötyvät. Lisäksi HUS tulee lisäämään avointa kommunikaatiota hoitolinjauksista järjestöjen, potilaiden ja muiden relevanttien tahojen kanssa. Sukupuolen variaatioiden hoitoa koskevan suositus valmistellaan jaostossa, jonka Palko nimittää lokakuun 2018 alussa.”

Tässä prosessissa oleellista on kuulla myös muunsukupuolisia ja heidän järjestöjään. Kysymme vielä selvitystä mm. siitä, että toteutuuhan tämä: ”Psykoterapeuttisia hoitoja tarjotaan edelleen yhdenvertaisesti transsukupuolisille ja muunsukupuolisille.”

Lännen palvelualueen johtajan avoimen viran täyttäminen

Esitetään nykyinen vt Maarit Rautio.

Rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tarjoamansa sääntökirjan mukaiset palvelut Helsingin kaupungin palvelusetelin arvon suuruisella hinnalla. Rintamaveteraanille ei saa muodostua palvelusta omavastuuta. On siis niin, että rintamaveteraanien fysioterapiaa ei enää kilpailuteta ollenkaan ja sen sijaan sen hoidetaan palvelusetelillä. Kysyn vielä esittelijältä muutaman kysymyksen: Kyse kuitenkin hyvin iäkkäistä, onko hyvä, että heille laitetaan palvelun tarjoajan valinnan taakka? Kuinka moni tämän saa omana palvelunamme?

Fysioterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla

Asiakasmaksua ei peritä palvelusetelin yhteydessä. Palveluntuottajan on hinnoiteltava palvelunsa niin, että palvelun hinta on vastaanotolla toteutuvassa terapiassa (sekä allasterapiassa) vähintään 9 euroa ja asiakkaan toimintaympäristössä toteutuvassa terapiassa vähintään 9,50 euroa palvelusetelin arvoa kalliimpi. Hinta voi olla korkeintaan 30 euroa palvelusetelin arvoa kalliimpi. Fysioterapiapalvelun järjestäminen palvelusetelillä ei lisää palvelun hankintojen määrää, eikä muuta palvelun välittömiä palveluntuottajalle maksettavia kustannuksia. Asiakkaalla on myös oikeus olla käyttämättä palveluseteliä, jolloin palvelu toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialan omana toimintana tai hankitaan ostopalveluna yksittäisillä maksusitoumuksilla. Kummassakin tapauksessa asiakkaalta peritään palvelusta asiakasmaksu, joka on 9 euroa fysioterapiasta vastaanotolla ja 9,5 euroa fysioterapiasta asiakkaan toimintaympäristössä.

Hieman ärsyttää tuo omavastuun koko, mutta tämä pieni palveluseteli, joten en esitä muutoksia. Sama seuraavassa. Tsekkaan myös, että noudattaako sotevirasto edellisen valtuuston linjaa ”kaikkien palveluseteleiden käytön laajentamiseen liittyvien uusien esitysten kohdalla tehdään arvio siitä, millainen vaikutus toimenpiteellä saattaa olla palvelujen sosiaalisen eriytymisen kannalta.”

Lymfaterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla

Lymfaterapian palvelusetelitoiminnassa tulee asiakkaalle maksettavaksi omavastuuosuus, joka voi olla korkeintaan 30 euroa. Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palvelusetelin yhteydessä ei peritä asiakasmaksua.

Vaikeavammaisten päivätoiminnan järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla

Vammaisten päivätoiminnan palvelusetelissä ei peritä asiakkaan omavastuuosuutta, vaan palvelusetelin arvo kattaa palveluntuottajan koko hinnan. Palvelusetelin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 alussa siten, että palvelusetelistä tulee yksi vaihtoehtoinen palvelun järjestämistapa oman toiminnan ja ostopalvelujen rinnalla. Palveluntuottajien hakeutuminen palveluun tapahtuu alkuvuodesta 2019, ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni nykytuottajista ja palvelun käyttäjistä siirtyisivät setelin käyttöön, jolloin raskaista ja jäykistä kilpailutuksista voitaisiin luopua. Palvelusetelin käyttö on aina asiakkaalle vapaaehtoista, joten palvelun saanti turvataan tarvittaessa suorahankintana tai oman toiminnan puitteissa.
Vaikeavammaisten päivätoiminnan palvelusetelin arvoksi esitetään tämän hetkisten Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutettujen hintojen, Helsingissä tarjolla olevien palvelujen ja muiden kuntien palvelusta maksettavien hintojen vertailujen perusteella seuraavaa: Palveluluokka 1: 69 euroa/päivä, Palveluluokka 2: 99 euroa/päivä.

Jos jollain on asiaan erityistä perehtyneisyyttä, saa laittaa palautetta. Vammaisneuvosto esim. korostaa vahvasti ohjauksen tarvetta palvelusetelin käyttöönotossa. Mukana on lause, josta aion kysyä, koska tämä on varsin iso linjaus: ”Palvelusetelikäytäntö on tarkoitus ottaa käyttöön pääsääntöisenä ostopalvelujen järjestämistapana kilpailutusten sijaan.” Aiemmin olen kirjoittanut palveluseteleistä mm. täällä. Jos näin iso päätös tehdään, pitäisi se alustaa kunnolla, koska siihen liittyy a) eriarvoistamisen ehkäiseminen (huolehdittava, ettei omavastuu kasva liian suureksi, jolloin palvelusetelit ovat vain ohituskaista varakkaammille), b) sen miettiminen, pystytäänkö laadusta huolehtimaan yhtä hyvin kuin kilpailutuksissa ja c) miten huolehditaan palvelunohjaus niille, joilla ei ole resurssia kartoittaa palvelusetelien tuottajien eri ominaisuuksia.

Sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien palkkioiden ja korvausten määristä päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaistyössä tukihenkilölle maksettava palkkio on 11,39 euroa tunnissa ja kulukorvaus enintään 50 euroa kuukaudessa ja lastensuojelussa tukihenkilölle maksettava kulukorvaus on enintään 85 euroa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloitetta murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnatusta perhevalmennuksesta

Lausunnossa lukee: ”Jos perheillä ilmenee lisätuen tarvetta nuoren kasvatukseen ja kehitykseen liittyen, kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa tukea 0−17-vuotiaiden lasten ja nuorten perheille. Syksyllä 2018 on alkanut uutena palveluna 11–16-vuotiaiden lasten ja nuorten perheille kohdennettu lapsiperheiden sosiaaliohjaus. Erityisen tuen sosiaalityön palveluja on tarjolla 0−17-vuotiaille lapsille ja perheille sekä lastensuojelun asiakkaille lastensuojelun palveluja 20 vuoteen asti. Lastensuojelun palveluissa järjestetään myös ryhmämuotoista tukea murrosikäisten lasten vanhemmille.

Sosiaali- ja terveystoimiala kannattaa perhevalmennuksen järjestämistä murrosikäisten nuorten vanhemmille eri toimijoiden yhteistyönä. Yläasteelle siirtyminen (7. lk) voisi olla hyvä ajankohta valmennukselle peruskouluikäisten arkiympäristöön sovitettuna palveluna ja niin, että nuoret ovat myös itse osallisia. Koulujen oppilashuolto on keskeinen nuoria ja heidän vanhempiaan tavoittava taho. Myös verkkoympäristöön viety perhevalmennus voisi soveltua tälle kohderyhmälle. On tärkeää, että vanhemmuuden tukeen muodostuu jatkumo aina vauvasta murrosiän päättymiseen asti.”

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alasen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee psykiatrisen päivystyksen palauttamista kaupungille

Asia, joka on melko moneen kertaan käyty läpi. Kriittistä palautetta lautakuntaan ei ole tullut viime aikoina, mutta toki kannattaa välittää, jos sellaista on. Kysyn vielä kertaalleen rauhallisista odotustiloista. Tässä kiinnostava tieto palvelun saatavuuden osalta: Haartmanin ja Malmin psykiatrian päivystyksessä (ml. päihdesairaanhoitajat) hoidetaan noin 7 000 potilasta/vuosi. Vuonna 2014 Auroran päivystysyksikössä hoidettiin vajaat 4 400 potilasta.

Lue aiemmat kirjoitukseni sotelautakunnasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *