Kunnallisvaalit 2012

In English    På svenska    По-русски 

Tilaa kaikille! Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan

Laura ajaa parempia ihmisoikeuksia ja parempaa maailmaa täydestä sydämestään perehtyen asioihin uskomattomalla draivilla. (Satu Hassi, europarlamentaarikko)

Olen ehdolla Helsingin kunnallisvaaleissa vihreiden listalta. Rakastan koti- ja synnyinkaupunkiani, ja uskon, että Helsinkiä voi ja pitää muuttaa.

Haluan tehdä kaupungistamme onnellisemman, avoimemman ja ympäristöystävällisemmän paikan.

Vihreä Helsinki ajattelee tulevaisuutta: luontoa ja ilmastoa suojellaan vaalien välilläkin, jotta emme tuhoa nykyisten ja tulevien eläinten ja ihmisten elinmahdollisuuksia.

Onnellinen Helsinki on avoin: siellä on avointa kaupunkitilaa, avoimuutta eri kulttuureja kohtaan ja kaikkien saavutettavissa olevia tasa-arvoisia palveluja. Onnellisuuden perusehtoja ovat myös kohtuullinen toimeentulo, terveydenhuolto, kohtuuhintainen asuminen, puhdas ympäristö, tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Tällaista yhteistä kotiamme voidaan rakentaa vain avoimella päätöksenteolla. Myös ympäristö- ja ilmastovastuu on oltava kaiken toiminnan lähtökohta.

Entisissä kotikaupungeissani Montréalissa, Berliinissä, ja Brysselissä on eloisa katuelämä, pieniä kivijalkakauppoja ja ravintoloita, halvat vuokrat, kattava julkisen liikenteen verkko ja avoin ilmapiiri. Myös Helsinkiä voi muuttaa kaupungiksi, jossa on tilaa hengittää ja luoda uutta. Ei ole mitään estettä sille, etteikö Helsinki voisi olla samanlainen kuin nämä innostavat kaupungit. Ja toisaalta erilainen, omanlainen, meren tuoksuinen Helsinki.

Avoimessa, onnellisten ihmisten Helsingissä on:

VAPAA OLESKELU SALLITTU – Tarvitaan avointa tilaa ihmisten luovuudelle ja kohtaamisille
Kaupunki kuuluu kaupunkilaisille. Tarvitsemme kaupallisten paikkojen sijaan enemmän avointa julkista tilaa kulttuuritapahtumille ja ihmisten spontaanille tee se itse -toiminnalle. Hauskempi Helsinki on luova, yhteisöllinen ja värikäs. Tämä ei tarkoita Narinkkatorin tyylisiä betoniaukioita, vaan enemmän puistoja, kaupunkiviljelmiä ja esimerkiksi tiloja nuorten omaehtoiselle tekemiselle. Hyvät ideat eivät saa hukkua byrokratiaan. Lue lisää

Parkkipaikat ja autot vievät liikaa tilaa. Ilmastokin kiittää, kun autoilun pakkoa vähennetään paremmilla pyöräreiteillä ja julkisella poikittaisliikenteellä, kivijalkakaupoilla, lähipalveluilla sekä esteettömällä ja eheällä kaupunkirakenteella.

Tarvitsemme alakulttuurien uudistavaa voimaa. Kohtaamispaikat eivät kuitenkaan saa olla vain tietynlaisille ihmisille muutamassa kaupunginosassa – urbaanissa kylässä eri-ikäisillä ihmisillä on tapaamispaikkoja ja lähikorttelista löytyy kiinnostavaa toimintaa. Makasiinien purkaminen oli virhe.

Onnellinen ja avoin Helsinki tarvitsee:

 • lisää ja parempia erillisiä pyöräteitä ja pyoräkaistoja. Baana tarvitsee sisaruksia, eikä yksi riitä. Pyöräkaista Hämeentielle!
 • toimivan ja kohtuuhintaisen joukkoliikenteen. Metron tulee kulkea varsinkin viikonloppuna myöhempään ja poikittaisliikenettä on lisättävä.
 • autottomia katuja.
 • taidetta kaduille ja betonimuureihin.
 • eri-ikäisille ja erilaisille ihmisille maksuttomia kokoontumis- ja oleskelutiloja, joissa ei tarvitse ostaa mitään ja joissa käyttäjät voivat itse määritellä toiminnan. Avataan kaupungin omistamia tiloja yhteiseen käyttöön.
 • autonomisen sosiaalikeskuksen.
 • matalan kynnyksen järjestää tapahtumia
 • Helsingin taidemuseon toiminnan turvaamisen
 • torit (kuten Töölöntori ja Tapanilantori) takaisin ihmisten käyttöön ja autottomia alueita.
 • myöhään aukiolevia kirjastoja, bändikämppiä ja esteettömiä rakennuksia.
 • pisteen kiinteistöjen tyhjänäpidolle: Hietsun rantapaviljonki kaupunkilaisten käyttöön.
 • täydennysrakentamista ja tiivistä rakentamista. Tiiviiden keskusten väleihin on kuitenkin jätettävä virkistäviä yhtenäisiä puisto- ja luonnontilaisia alueita.
 • arvokkaiden luontokohteiden suojelua ja metsien luonnonmukaista hoitoa. Kivinokka säilytettävä!

VÄLITTÄMISTÄ YLI RAJOJEN – Monikulttuurinen Helsinki kantaa myös globaalin vastuunsa

Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti. Helsingin kokoisella kaupungilla on vaikutusta myös rajojensa ulkopuolella ja vastuu globaalista oikeudenmukaisuudesta. Suuren ostajan on suosittava hankinnoissaan energiatehokkuutta, reilua kauppaa ja luomua. Myös Helsinki voi vaikuttaa köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. Lue lisää

Helsingissä voidaan tehdä tärkeitä ilmastotekoja, joten kaupunki tulee suunnitella ekologisemmin. Luonnon ja ilmaston puolella pitää olla aina johdonmukaisesti, ei vain silloin, kun päätökset ovat helppoja. Ilmastonkin kannalta kannattaa panostaa kasvisruokaan.

Globaalisti solidaarisessa Helsingissä on tilaa kaikille. Se on avoin muualta tuleville asukkailleen. Kaupunki, joka kohtelee maahanmuuttajia hyvin ja tasavertaisina yhteisön jäseninä, kohtelee varmasti hyvin myös muita asukkaitaan. Vanheneva Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, mutta toisaalta maahanmuuttajia ei tule kohdella vain työvoimana. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys rikastavat kaikkien kaupunkilaisten elämää.

Onnellinen ja avoin Helsinki tarvitsee:

 • kestäviä, avoimia ja reiluja hankintoja.
 • veroparatiisi- ja lapsityövoimavapaaksi julistautumista edellyttämällä tätä yhteistyökumppaneiltaan.
 • julistautumista vihdoin Reiluksi kaupungiksi.
 • hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä: on satsattava uusiutuviin energiamuotoihin ja energian säästöön.
 • rakennusten ekotehokkuutta.
 • satsaamista raideliikenteeseen ja ruuhkamaksuja, joista saadaan lisärahoitusta joukkoliikenteelle.
 • lähellä sijaitsevia kierrätyspisteitä.
 • puhtaan Itämeren.
 • parempaa kotouttamista: kielenopetusta ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen muun väestön kanssa.
 • tukea maahanmuuttajien työllistymiselle ja yrittäjyydelle
 • kansainvälisyyskasvatusta kouluissa

EI ERIARVOISUUTTA – Ihmisten kaupungissa asukkaat ja alueet ovat tasa-arvoisia

Onnellisessa, kaikkien ihmisten kaupungissa kaikille taataan elämiseen riittävä toimeentulo. Hyvää elämää ei saa olla vain Helsingin niemen eteläisimmissä osissa. Tasa-arvoisilla palveluilla ehkäistään eriarvoistumista, syrjäytymistä ja urbaania köyhyyttä. Palveluiden, kuten päiväkotien, on löydyttävä läheltä. Tämä ei tarkoita tinkimistä laadusta. Ihmisiä ei juoksuteta luukulta toiselle, eikä mahdollisuus käyttää palveluja riipu lompakon paksuudesta. Pääsääntöisesti Helsingin kannattaa tuottaa palvelut itse. Lue lisää

Asuminen on hyvinvoinnin perusta, joten ihmisillä tulee olla oikeus kohtuuhintaiseen asuntoon. Nyt hinnat ovat karanneet käsistä. Eri alueiden eriarvoistumista estetään rakentamalla erilaisia asuntotyyppejä joka asuinalueelle: rikkaita ja köyhiä ei tule erotella.

Kaupunkilaisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet terveydenhuoltoon. Julkinen terveydenhuolto on saatava kuntoon, sillä terveyserot ovat kasvaneet liikaa. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin on puututtava.

En kaipaa huippuperuskouluja: opetuksen tulee olla tasalaatuista. Yhtään nuorta ei saisi päästää syrjäytymään. Kouluissa on muun muassa satsattava opintojen ohjaukseen, jotta ihmiset löytävät itselleen mielekkään tien elämässä.

Onnea on se, ettei ketään syrjitä henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Miehiä ja naisia kohdellaan tasa-arvoisesti: palkataan yhtäläisesti johtotehtäviin ja maksetaan samaa palkkaa. Myös äänettömien puolta pidetään: eläinten suojelusta on huolehdittava.

Onnellinen ja avoin Helsinki tarvitsee:

 • lisää päivähoitopaikkoja ja pienempiä hoitoryhmiä.
 • perustulokokeilun.
 • ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.
 • toimivaa imetystukea synnytyssairaaloihin ja neuvoloihin.
 • satsaamista nuorten mielenterveyteen: tarvitaan matalan kynnyksen palveluja, erilaisia hoitomuotoja, tukea koko perheelle ja katkeamattomia hoitojaksoja.
 • kouluihin tarpeeksi terveydenhoitajia, psykologeja ja kuraattoreita.
 • edullisia vuokra-asuntoja, esimerkiksi opiskelija-asuntoja.
 • pitkäaikaisasunnottomille tukiasumista.
 • yhteisöllistä asumista.
 • ikäihmisille hyvän vanhuuden: laitoshoidosta kodinomaisiin ryhmäkoteihin.
 • palveluja ruotsiksi ja englanniksi ja mahdollisuuksien mukaan muilla kielillä.
 • kaupungin virastojen ja laitosten, kuten terveyskeskusten, työntekijöistä kiinni pitämistä hyvällä ja joustavalla työnantajuudella.
 • lisää harrastusmahdollisuuksia lemmikkien kanssa, kuten koirien agilityratoja.
 • päätösten sukupuolivaikutusten arviointia.
 • puuttumista lähisuhdeväkivaltaan.
 • koulutusta työntekijöilleen kohdata sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Tällainen onnellisten ihmisten Helsinki toteutuu vain avoimella politiikalla. Ääni ihmisille, ei euroille!

Kaiken toiminnan perusperiaatteena tulee olla käytäntöjen ja oletusten kriittinen tarkistaminen tasaisin väliajoin. Onnellisessa Helsingissä keskustelukulttuuri ja tiedon saanti on avointa. Itse valtuutettuna osallistaisin tukiryhmäni aktiivisesti aloitteiden muotoiluun ja päätöksistä keskustelemiseen. Avoin ja riippumaton päätöksenteko kestää päivänvalon. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden taloudelliset kytkökset on oltava selvillä. Lue lisää

Avoimessa, kaikkien kaupungissa asukkaat voivat vaikuttaa vaalien välilläkin. Ihmisten tulisi pystyä suoraan vaikuttamaan lähiympäristöönsä: esimerkiksi kotikulmia voisi suunnitella internetissä. Avoimessa Helsingissä on kuultava ihmisiä, joihin päätökset vaikuttavat.

Metropolialueen kannattaa päättää sellaisista asioista, jotka ehkäisevät alueiden eriarvoistumista, kuten vuokra-asuntojen kaavoittamisesta. Tämän vastapainoksi tarvitaan toimivaa lähidemokratiaa eli vaaleilla valittuja lähialueen valtuustoja.

Onnellinen ja avoin Helsinki tarvitsee:

 • riippumattomia päättäjiä: kaavoista päättävät eivät saa istua eturistiriitoja aiheuttavissa toimielimissä
 • vaaleilla valitun pormestarin. 
 • kansanäänestyksiä merkittävistä kysymyksistä.
 • päätöksenteon ja prosessien, kuten vuokra-asuntojen jakoperusteiden, avoimuutta.
 • ennakkoluulotonta kaupunkilaisten ideoiden keräämistä ja hyödyntämistä.
 • tuotetun tiedon avoimuutta ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.
 • kokousmateriaalien ja muun tiedon helposti löytymistä netistä.

En hae valtaa, vaan oikeudenmukaisuutta. Suuntana onnellisempi ja avoimempi Helsinki, jossa on tilaa kaikille!

Syvemmin näkökulmiini voit tutustua Laura-osiossa. Arvoni ovat tasa-arvo, ekologisuus, suvaitsevaisuus, globaali oikeudenmukaisuus ja kyky kriittiseen ajatteluun. Haluan reilua politiikkaa, onnellisuuden asettamista etusijalle, vihreän maapallon, tiedon vapautta ja oikeudenmukaisemman maailman.

Katso myös Helsingin vihreiden kunnallisvaaliohjelma.

Vuoden 2008 kunnallisvaalien teemani löytyvät täältä.

Olen allekirjoittanut myös Amnestyn vetoomuksen naisia kohdistuvaa väkivaltaa vastaan jaLasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun ja tehnyt lupauksen Valtaa vanhuus-sivustolle.